(≧▽≦) VELIKONOCE (≧▽≦) JSOU ZDE CO NEVIDĚT. MÁTE UŽ DOBROTU NA VELIKONOČNÍ STŮL? POJDTĚ SI VYBRAT NĚJAKOU CHUTNOU ČONGRÁDY LAHŮDKU.

Pravidlá soutěže Čongrády & Peelo

Pravidla soutěže Čongrády & Peelo

„Co myslíte, na jaké paštice si Tomáš pochutnal a jakou velikost voskovaného ubrousku použil jako bryndák?“

soutěžíme o dárkovou sadu 3 paštik Klasik zn. Čongrády, dřevený nůž Čongrády, Peelo voskovaný ubrousek S, Peelo voskovaný pytlík S a Peelo voskovaný ubrousek XXL v hodnotě 1000 Kč (40€).

(dále jen “Pravidla”)

I. Pořadatel a organizátor soutěže

1.1 Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost DELIUS s.r.o. se sídlem Praha 2, Moravská 1502/19, PSČ 120 00, Česká republika, IČO: 01441710, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206682/MSPH (dále jen „pořadatel“)

II. Místo průběhu soutěže

2.1       Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky na Instagramovém profilu pořadatele (https://www.instagram.com/congrady/ a v spolupráci s profilem https://www.instagram.com/peelo.wraps/ jak je blíže v těchto Pravidlech dále popsáno (dále jen „místo konání soutěže“)

III. Trvaní soutěže

3.1       Soutěž bude probíhat v době od data publikování soutěžního postu do 22.3.2023 (do 23:59:59 hodin SEČ tohoto dne) (dále jen „doba trvání soutěže“).

IV. Podmínky účasti v soutěži a princip soutěže

4.1 S výjimkou osob uvedených v článku IV. odstavec 4.2. těchto Pravidel, se soutěže může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu v České republice a Slovenské republice (dále jen „soutěžící“). 

4.2 Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele i organizátora a dále veškeré osoby podílející se přímo na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby, které jsou k výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4.3 Podmínkou účasti soutěžícího v soutěži je, že soutěžící má (nebo si v souvislosti se soutěží zřídí) registraci na sociální síti Instagram a instagramový profil. Účastí v soutěži soutěžící uděluje pořadateli soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžícího v rozsahu a za podmínek blíže uvedených v článku VI. odst. 6.5. těchto Pravidel. 

4.4 Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou a může získat v soutěži pouze jednu výhru. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení jakéhokoliv zboží, služby či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

4.5 Soutěžící se zapojí do soutěže zasláním svého komentáře k danému soutěžnímu příspěvku na na instagramovém profilu https://www.instagram.com/congrady/ a v spolupráci na profile https://www.instagram.com/peelo.wraps/ v průběhu doby trvání soutěže. V soutěžním komentáři musí soutěžící správně odpovědět na otázku: „Co myslíte, na jaké paštice si Tomáš pochutnal a jakou velikost voskovaného ubrousku použil jako bryndák?“

4.6 Soutěžní komentář nesmí:

a) být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky;

b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přijímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;

c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;

d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;

e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nezákonnému či nemravnému jednání;

f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým svědčí práva třetím osobám, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;

g) obsahovat skrytou reklamu;

h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora.

 Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně pořadateli.

4.7 Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Organizátor a pořadatel mají právo kdykoli zkontrolovat a posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a kdykoliv případně vyřadit konkrétního soutěžícího ze soutěže pro nesplnění některé z podmínek soutěže. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za to, pokud se soutěžícímu nepodaří zapojit do soutěže v důsledku výpadku telekomunikačního spojení, jakékoliv poruchy elektrické sítě, jakéhokoliv opatření přijatého provozovatelem sociální sítě Instagram apod. 

4.8 Pořadatel i organizátor si vyhrazují právo vyloučit ze soutěže takové soutěžící, u kterých budou mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání v souvislosti se soutěží nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhru v případě jakéhokoliv porušení Pravidel soutěže ze strany výherce nebo v případě jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.

V. Výhry v soutěži, výběr výherců a předání výher

5.1 Výhrou v soutěži je dárková sada, která obsahuje: 1x dárkové balení 3 paštik, 1x dřevěný nůž Čongrády, 1x Peelo voskovaný ubrousek S, 1x Peelo voskovaný pytlík S a 1x Peelo voskovaný ubrousek XXL v hodnotě 1000 Kč (40€).1 výherce tedy získá tuto celou sadu.

5.2 Výběr 1 výherce proběhne slosováním správních odpovědí.

5.3 Pořadatel či organizátor bude po ukončení soutěže výherce kontaktovat prostřednictvím komentáře pod jeho soutěžním příspěvkem na Instagramu, případně soukromou zprávou na Instagramu, a to nejpozději během 7 dnů po ukončení soutěže. Vybrané soutěžní příspěvky mohou být repostovány na instagramovém profilu https://www.instagram.com/congrady/. Je povinností každého výherce, poskytnout pořadateli a organizátorovi soutěže součinnost nezbytnou pro předání výhry v soutěži. 

5.4 Pokud výherce:

 • odmítne výhru převzít;
 • neposkytne jinou nezbytnou součinnost pro předání anebo čerpání výhry, výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže. 

Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat náhradního výherce a tomu výhru předat. Za neposkytnutí nezbytné součinnosti se považuje zejména pokud výherce po oznámení výhry pořadatelem, nekontaktuje pořadatele a neposkytne mu údaje potřebné pro předání výhry do 7 dnů ode dne oznámení výhry. Účastnící soutěží na sociální síti Instagram berou na vědomí, že pořadatel oznámí výhru výherci prostřednictvím komentáře k soutěžnímu příspěvku zveřejněném na profilu pořadatele, komentáře k příspěvku výherce a prostřednictvím soukromé zprávy. Není-li z důvodu technických a/nebo bezpečnostních nastavení a opatření ze strany provozovatele sociální sítě Instagram možné výherce kontaktovat prostřednictvím soukromé zprávy, oznámí pořadatel výhru výherci pouze prostřednictvím komentáře k soutěžnímu příspěvku zveřejněném na profilu pořadatele a komentáře k příspěvku výherce.

5.5 Pro účely předání výhry jsou potřebné následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • doručovací adresa (ulice, město a PSČ)
 • email
 • telefon

Výhra bude předána elektronickou komunikací (email). Výherce bude o způsobu doručení informován v soukromé zprávě.

5.6 Výherci nenáleží žádná jiná výhra než výhra určená dle těchto Pravidel. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti, postoupit ji jiné osobě, ani požadovat jiné plnění nebo požadovat čerpání výhry v jiném termínu. Výhru v soutěži není možné vymáhat soudní cestou. Pro případ, že by nebylo možné výhru popsanou v článku V. odst. 5.1. poskytnout, vyhrazují si pořadatel a organizátor právo nahradit tuto výhru jinou podobnou výhrou.

5.7 Pořadatel ani organizátor neodpovídají za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele nebo přepravce.

5.8 Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a povinnosti související se samotným čerpáním výhry.

VI. Odpovědnost za průběh soutěže a ochrana osobních údajů

6.1 Pořadatel ani organizátor neodpovídají za žádné eventuální technické problémy při přenosu dat v souvislosti se soutěží prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

6.3 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn z důležitých důvodů (zejména např. při podezření na podvodné jednání v rámci soutěže) měnit Pravidla soutěže i v průběhu soutěže, a ve výjimečných případech je oprávněn soutěž i zrušit. Veškeré případné změny Pravidel či oznámení o odložení nebo zrušení soutěže budou pořadatelem uveřejněny v biu instagramového profilu Congrady. 


6.4 Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil porušit nebo obejít Pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

6.5 Při registraci do soutěže dle těchto Pravidel uděluje soutěžící pořadateli a organizátorovi soutěže svůj souhlas s tím, aby jako správci zpracovávali osobní údaje soutěžícího vyplněné do příslušného formuláře na instagramovém profilu Congrady za následujících podmínek:

 • osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účel uspořádání a vyhodnocení soutěže a pro předání eventuální výhry výhercům soutěže,
 • souhlas může být soutěžícím kdykoliv odvolán prostřednictvím odeslání e-mailu s tímto sdělením na adresu info@congrady.eu, v případě odvolání souhlasu však soutěžící automaticky přestává být účastníkem soutěže,
 • pořadatel nepředá osobní údaje soutěžícího žádné třetí osobě, v případě odeslání zvolenou přepravní společností údaje předá této přepravní společnosti, a sponzora soutěže, a to výhradně za účelem předání výher
 • osobní údaje budou u pořadatele a organizátora uloženy po dobu trvání soutěže a po dobu maximálně tří následujících měsíců, po uplynutí této doby budou smazány (pokud správci nesvědčí jiný právní titul pro jejich další zpracování),
 • každý soutěžící má za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů zejména právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Tato Pravidla mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Určující je však ve všech případech tato plná verze těchto Pravidel.

7.2 Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich porušení je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

7.3 Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na instagramovém profilu Congrady v bio a zároveň uložena v písemné podobě na adrese sídla pořadatele a organizátora. 

7.4 Soutěž není sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Meta Platforms Ireland Ltd. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a organizátorovi soutěže, a nikoliv společnosti Meta Platforms Ireland Ltd. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na instagramu https://www.instagram.com/congrady/ u soutěžního příspěvku.

V Praze, dne 13.3.2023