Pravidlá soutěže „Kolik výrobků Čongrády udržel Tomáš na svých rukou?“

Pravidla soutěže „Kolik výrobků Čongrády udržel Tomáš na svých rukou?“ o 1500 Kč poukázku na nákup na e-shopu www.congrady.eu

(dále jen “Pravidla”)

I. Pořadatel a organizátor soutěže

1.1 Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost DELIUS s.r.o. se sídlem Praha 2, Moravská 1502/19, PSČ 120 00, Česká republika, IČO: 01441710, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206682/MSPH (dále jen „pořadatel“)

II. Místo průběhu soutěže

2.1       Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky na Facebookové stránce nebo Instagramovém profilu pořadatele (https://www.instagram.com/congrady/ a https://www.facebook.com/congrady, jak je blíže v těchto Pravidlech dále popsáno (dále jen „místo konání soutěže“).

III. Trvání soutěže

3.1       Soutěž bude probíhat v době od data publikování soutěžního postu do 7.8.2022 (do 23:59:59 hodin SEČ tohoto dne) (dále jen „doba trvání soutěže“).

IV. Podmínky účasti v soutěži a princip soutěže

4.1 S výjimkou osob uvedených v článku IV. odstavec 4.2. těchto Pravidel, se soutěže může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu v České republice a Slovenské republice (dále jen „soutěžící“). 

4.2 Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele i organizátora a dále veškeré osoby podílející se přímo na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby, které jsou k výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4.3. Podmínkou účasti soutěžícího v soutěži je, že soutěžící má (nebo si v souvislosti se soutěží zřídí) registraci na sociální síti Facebook a facebookový profil nebo účet na sociální síti Instagram. Účastí v soutěži soutěžící uděluje pořadateli soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžícího v rozsahu a za podmínek blíže uvedených v článku VI. odst. 6.5. těchto Pravidel. 

4.4. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou a může získat v soutěži pouze jednu výhru. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení jakéhokoliv zboží, služby či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

4.5 Soutěžící se zapojí do soutěže zasláním svého komentáře k danému soutěžnímu příspěvku na facebookovém profilu https://www.facebook.com/congrady nebo na instagramovém profilu https://www.instagram.com/congrady/ v průběhu doby trvání soutěže. V soutěžním komentáři musí soutěžící správně odpovědět na otázku: „Kolik výrobků Čongrády udržel Tomáš na svých rukou?“

4.6 Soutěžní komentář nesmí:

 • být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky;
 • obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přijímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
 • obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
 • hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
 • podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nezákonnému či nemravnému jednání;
 • obsahovat prvky nebo části, ke kterým svědčí práva třetím osobám, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
 • obsahovat skrytou reklamu;
 • jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora.

Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně pořadateli.

4.7 Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Organizátor a pořadatel mají právo kdykoli zkontrolovat a posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a kdykoliv případně vyřadit konkrétního soutěžícího ze soutěže pro nesplnění některé z podmínek soutěže. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za to, pokud se soutěžícímu nepodaří zapojit do soutěže v důsledku výpadku telekomunikačního spojení, jakékoliv poruchy elektrické sítě, jakéhokoliv opatření přijatého provozovatelem sociální sítě Facebook apod. 

4.8 Pořadatel i organizátor si vyhrazují právo vyloučit ze soutěže takové soutěžící, u kterých budou mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání v souvislosti se soutěží nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhru v případě jakéhokoliv porušení Pravidel soutěže ze strany výherce nebo v případě jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.

V. Výhry v soutěži, výběr výherců a předání výher

5.1 Výhrou v soutěži je 1 x poukázka v hodnotě 1500 Kč (s DPH) na nákup tovaru v eshopu congrady.eu, 1 výherce tedy získá 1 poukázku.

5.2 Výběr 1 výherce proběhne slosováním správních odpovědí.

5.3 Pořadatel či organizátor bude po ukončení soutěže výherce kontaktovat prostřednictvím komentáře pod jeho soutěžním příspěvkem na Facebooku nebo Instagramu, případně soukromou zprávou na Facebooku nebo Instagramu, a to nejpozději během 7 dnů po ukončení soutěže. Vybrané soutěžní příspěvky mohou být repostovány na této stránce https://www.facebook.com/congrady nebo na instagramovém profilu https://www.instagram.com/congrady/. Je povinností každého výherce, poskytnout pořadateli a organizátorovi soutěže součinnost nezbytnou pro předání výhry v soutěži.

5.4 Pokud výherce:

 • odmítne výhru převzít;
 • neposkytne jinou nezbytnou součinnost pro předání anebo čerpání výhry, výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat náhradního výherce a tomu výhru předat. Za neposkytnutí nezbytné součinnosti se považuje zejména pokud výherce po oznámení výhry pořadatelem, nekontaktuje pořadatele a neposkytne mu údaje potřebné pro předání výhry do 7 dnů ode dne oznámení výhry. Účastnící soutěží na sociální síti Facebook a Instagram berou na vědomí, že pořadatel oznámí výhru výherci prostřednictvím komentáře k soutěžnímu příspěvku zveřejněném na profilu pořadatele, komentáře k příspěvku výherce a prostřednictvím soukromé zprávy. Není-li z důvodu technických a/nebo bezpečnostních nastavení a opatření ze strany provozovatele sociální sítě Facebook a Instagram možné výherce kontaktovat prostřednictvím soukromé zprávy, oznámí pořadatel výhru výherci pouze prostřednictvím komentáře k soutěžnímu příspěvku zveřejněném na profilu pořadatele a komentáře k příspěvku výherce. 

5.5 Pro účely předání výhry jsou potřebné následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • doručovací adresa (ulice, město a PSČ)
 • email
 • telefon

Výhra bude předána elektronickou komunikací (email). Výherce bude o způsobu doručení informován v soukromé zprávě.

5.6 Výherci nenáleží žádná jiná výhra než výhra určená dle těchto Pravidel. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti, postoupit ji jiné osobě, ani požadovat jiné plnění nebo požadovat čerpání výhry v jiném termínu. Výhru v soutěži není možné vymáhat soudní cestou. Pro případ, že by nebylo možné výhru popsanou v článku V. odst. 5.1. poskytnout, vyhrazují si pořadatel a organizátor právo nahradit tuto výhru jinou podobnou výhrou.

5.7 Pořadatel ani organizátor neodpovídají za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele nebo přepravce.

5.8 Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a povinnosti související se samotným čerpáním výhry.

VI. Odpovědnost za průběh soutěže a ochrana osobních údajů

6.1 Pořadatel ani organizátor neodpovídají za žádné eventuální technické problémy při přenosu dat v souvislosti se soutěží prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

6.3 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn z důležitých důvodů (zejména např. při podezření na podvodné jednání v rámci soutěže) měnit Pravidla soutěže i v průběhu soutěže, a ve výjimečných případech je oprávněn soutěž i zrušit. Veškeré případné změny Pravidel či oznámení o odložení nebo zrušení soutěže budou pořadatelem uveřejněny na congrady.eu a na facebookovém profilu Congrady.  

6.4 Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil porušit nebo obejít Pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

6.5 Při registraci do soutěže dle těchto Pravidel uděluje soutěžící pořadateli a organizátorovi soutěže svůj souhlas s tím, aby jako správci zpracovávali osobní údaje soutěžícího vyplněné do příslušného formuláře na facebookovém profilu Congrady za následujících podmínek

 • osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účel uspořádání a vyhodnocení soutěže a pro předání eventuální výhry výhercům soutěže,
 • souhlas může být soutěžícím kdykoliv odvolán prostřednictvím odeslání e-mailu s tímto sdělením na adresu info@congrady.eu, v případě odvolání souhlasu však soutěžící automaticky přestává být účastníkem soutěže,
 • pořadatel nepředá osobní údaje soutěžícího žádné třetí osobě, v případě odeslání zvolenou přepravní společností údaje předá této přepravní společnosti, a sponzora soutěže, a to výhradně za účelem předání výher
 • osobní údaje budou u pořadatele a organizátora uloženy po dobu trvání soutěže a po dobu maximálně tří následujících měsíců, po uplynutí této doby budou smazány (pokud správci nesvědčí jiný právní titul pro jejich další zpracování),
 • každý soutěžící má za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů zejména právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Tato Pravidla mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Určující je však ve všech případech tato plná verze těchto Pravidel.

7.2 Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich porušení je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

7.3 Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na facebookovém a instagramovému profilu Congrady a zároveň uložena v písemné podobě na adrese sídla pořadatele a organizátora. 

7.4 Soutěž není sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Meta Platforms Ireland Ltd. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a organizátorovi soutěže, a nikoliv společnosti Meta Platforms Ireland Ltd. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na instagramové https://www.instagram.com/congrady/ nebo facebookové stránce Congrady https://www.facebook.com/congrady u soutěžního příspěvku.

V Praze dne 4.8.2022